Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Právo podozrivého nahliadať do spisu

15/01/2024

Only in Slovak


Nahliadanie do spisového materiálu a prístup k dôkazom je jedným z najdôležitejších práv v rámci trestného konania.

V trestnom konaní má právo nahliadať do spisu až obvinená osoba (z podozrivého sa stáva obvinený len čo policajt voči nej vznesie obvinenie). Práva podozrivého sú výrazne užšie. Právo na nazeranie do spisového materiálu podozrivému naša právna úprava výslovne nepriznáva a v praxi je takéto právo podozrivým častokrát upierané.

Z pochopiteľných dôvodov by nemal byť okruh osôb oprávnených nahliadať do spisu príliš obšírny, najmä z dôvodu ochrany osobných údajov účastníkov konania a takisto je to prostriedok ochrany súkromia všetkých osôb dotknutých daným konaním. V praxi sa však stretávame so situáciami, kedy je už od začiatku jednoznačné, kto sa v krátkom čase obvineným stane. Napriek tomu, že policajt je povinný vzniesť obvinenie, môže dochádzať k taktizovaniu v úmysle aspoň na určitý čas odoprieť podozrivému právo nahliadnuť do spisu.

Príklad: Vodič A zrazí chodca B, pričom mu spôsobí ujmu na zdraví a tým naplní pojmové znaky skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví. Ak je napríklad z kamerových záznamov, prípadne z miesta zrážky nachádzajúceho sa v protismere nepochybné, že vodič prešiel v rozpore v pravidlami cestnej premávky do protismeru, kde došlo ku kolízii, a že sa jedná o konkrétnu osobu, nie je síce na mieste odďaľovať vznesenie obvinenia, avšak v praxi sa možno s takýmto postupom bežne stretnúť.

Orgán činný v trestnom konaní (ďalej len OČTK) vodičovi A v postavení „len“ podozrivého odoprie právo nahliadnuť do spisu s odvolaním sa na text Trestného poriadku. Tento stav je rozporuplný v tom, že formálne je postup dodržaný, avšak fakticky dochádza k odopretiu práva na obhajobu a práva na informácie v trestnom konaní. Pre podozrivého nie je možné sa primerane brániť, ak v pozícií jediného možného páchateľa skutku nemá práva, ktoré by mu patrili ako obvinenému, a to len preto, že napr. vyšetrovateľ z taktických dôvodov nevydá uznesenie o vznesení obvinenia. Pre OČTK je to veľmi výhodná pozícia, pretože podozrivá osoba bez týchto práv je značne obmedzená vo svojej obrane a nemôže sa prakticky vôbec procesne vyjadriť (navrhnúť dôkazy, namietať spôsob vyšetrovania a pod.).

Takýto postup má negatívne dôsledky aj pre samotného poškodeného a pre uplatnenie jeho škodových nárokov (hrozba premlčania nárokov), no táto argumentačná línia nie je predmetom nášho článku.

V situácii, keď je podozrivému bránené vo výkone jeho práv na obhajobu napriek tomu, že obvinenie vznesené byť malo, ide o kolíziu Trestného poriadku a práva EÚ (nižšie uvedenej smernice), ktoré má prednosť pred zákonmi.

Právo EÚ dáva výslovne podozrivému možnosť nahliadať do spisu[1]. Preto obmedzenie odôvodnené len textom Trestného poriadku neobstojí.

Podľa nášho názoru aj „len“ podozrivá osoba, ktorá ešte nie je obvinená, má mať právo podľa smernice nahliadať do spisu. Keďže SR požiadavku smernice nedostatočne zohľadňuje v našom právnom poriadku, vyššie spomínaný právny akt (sekundárne právo EÚ) má za týchto okolností priamy účinok a teda podozrivý má materiálne postavenie obvineného (spĺňa zákonné podmienky pre daný status). Odopretie smernicou priznaného práva podozrivému je jednoznačne porušením práva EÚ.

Existujú viaceré spôsoby, ako sa podozrivý vodič A môže brániť voči nesprístupneniu spisu. V tomto smere mu odporúčame vyhľadať pomoc advokáta, ktorý dohliadne na ochranu jeho práv a zákonnosť vedenia celého trestného vyšetrovania.  [1] smernica Európskeho parlamentu a rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní


Back to News