Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Uplatnenie práva spoločnosťou Audi AG ako majiteľa ochrannej známky EÚ

28/02/2024

Only in Slovak

Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) vydal dňa 25.1.2024 rozsudok, sp. zn. C334/22, vo veci návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podaný Krajským súdom Varšava v Poľsku (Sąd Okręgowy w Warszawie), ktorý súvisí so súdnym konaním iniciovaným spoločnosťou Audi AG c/a GQ. Meritom predmetného prípadu bolo zodpovedanie prejudiciálnej otázky položenej Súdnemu dvoru týkajúcej sa výkladu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej len „nariadenie 2017/1001“), aby Súdny dvor spresnil pojem používanie označenia v obchodnom styku, ako aj rozsah práva výrobcu motorových vozidiel, ktorý je majiteľom ochrannej známky EÚ, zakázať tretej osobe používanie označenia zhodného s touto ochrannou známkou alebo jej podobného pre náhradné diely.

Úvodom sa javí byť významné uviesť, že spoločnosť Audi AG je výrobca motorových vozidiel, ktorý je majiteľom širšej verejnosti (celosvetovo) všeobecne známej obrazovej ochrannej známky EÚ (štyri prepojené kruhy) zapísanej pod číslom 000018762, ktorá okrem iného označuje „vozidlá určené na pohyb po zemi, vo vzduchu a po vode, časti a súčasti uvedených výrobkov v tejto triede, vrátane motorov“ patriace do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15.1.1957 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „ochranná známka AUDI“). Na druhej strane GQ je fyzická osoba žalovaná pred vnútroštátnym poľským súdom, ktorá prostredníctvom internetu predáva náhradné diely do motorových vozidiel predovšetkým distribútorom takýchto dielov. V rámci tejto činnosti GQ inzeroval mriežky chladiča upravené a určené pre staré modely motorových vozidiel Audi z 80. a 90. rokov 20. storočia a ponúkal ich na predaj. Predmetom sporu je najmä to, že tieto mriežky obsahovali prvok určený na pripevnenie loga Audi AG (chráneného ochrannou známkou AUDI). Spoločnosť Audi AG podala od roku 2017 proti GQ viaceré žaloby, ktorých cieľom bolo zamedziť ponúkanie predaja neoriginálnych náhradných dielov, v ktorých určité prvky svojím tvarom čiastočne alebo úplne zodpovedali ochrannej známke AUDI.

V konkrétnom prípade podala spoločnosť Audi AG dňa 5.5.2020 na Krajský súd Varšava v Poľsku žalobu, ktorou sa domáhala, aby sa GQ zakázalo inzerovať, dovážať, ponúkať na predaj alebo uvádzať na trh neoriginálne mriežky chladiča s označením, ktoré je zhodné s ochrannou známkou AUDI alebo je jej podobné. Navrhla tiež, aby bolo zničených 70 takýchto mriežok chladičov, ktoré boli zadržané poľskými colnými orgánmi a porušovali výlučné právo z ochrannej známky AUDI. Identifikovaný vnútroštátny súd sa rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru štyri (4) prejudiciálne otázky (uvedené v bode 18 predmetného rozsudku Súdneho dvora).

Pre účely tohto príspevku sa javí byť po vymedzení skutkových okolností konkrétnej právnej veci významné upriamiť pozornosť už priamo na finálne stanovisko Súdneho dvora, ktorý dospel k záveru, že výrobca motorových vozidiel, ktorý je majiteľom ochrannej známky EÚ, má právo zakázať tretej osobe používanie označenia zhodného s touto ochrannou známkou alebo jej podobného pre náhradné diely do týchto motorových vozidiel, konkrétne mriežky chladiča, ak toto označenie pozostáva z tvaru prvku mriežky chladiča určeného na pripevnenie loga zobrazujúceho túto ochrannú známku, pričom v tejto súvislosti nie je dôležité, či je alebo nie je technicky možné pripevniť toto logo na uvedenú mriežku bez toho, aby na nej bolo umiestnené toto označenie (2. bod enunciátu Súdneho dvora podaný k interpretácii čl. 14 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001).

Vo vzťahu k prezentovanému treba záverom poukázať tiež na 1. bod enunciátu Súdneho dvora, podľa ktorého skutočnosť, že tretia osoba bez súhlasu výrobcu motorových vozidiel, ktorý je majiteľom ochrannej známky EÚ, dováža a ponúka na predaj náhradné diely, a to mriežky chladiča pre tieto motorové vozidlá, ktoré obsahujú prvok určený na pripevnenie loga predstavujúceho túto ochrannú známku, pričom tvar tohto prvku je zhodný s uvedenou ochrannou známkou alebo je jej podobný, používa označenie v obchodnom styku spôsobom, ktorý môže narušovať jednu alebo viacero funkcií tej istej ochrannej známky, musí overiť vnútroštátny súd [výklad Súdneho dvora podaný k čl. 9 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až c) nariadenia 2017/1001].

Komplexné znenie predmetného rozhodnutia Súdneho dvora je dostupné na nasledujúcom odkaze:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282066&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4463392


Back to News