Skip to sitemap

Only in Slovak - BUTVIN,P.: Poučenie o lekárovi - začiatočníkovi

27/03/2020

Only in Slovak

Nevyhnutným predpokladom poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa slovenskej právnej úpravy je poučenie a na to nadväzujúci súhlas pacienta so zásahom do jeho telesnej integrity. Náležitosti poučenia a informovaného súhlasu sú definované v § 6 a nasl. zákona č. 576/2004 Z.z.  o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“). Povinnosťou ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka je informovať taxatívne vymenované osoby o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Toto poučenie má byť dané zrozumiteľne,  ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má zdravotnícky personál poučiť. 

 

BUTVIN,P.: Poučenie o lekárovi – začiatočníkovi 


Back to News