Skip to sitemap

Only in Slovak - BUTVIN, P.: Z kazuistík Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

14/05/2019

Only in Slovak

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) začal v roku 2005 zverejňovať súbor jednotlivých prípadov, tzv. kazuistík, ktoré poukazujú na konkrétne nedostatky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo naopak, hodnotia poskytnutú zdravotnú starostlivosť ako lege artis. Ako sa vyjadril vtedajší predseda úradu MUDr. Ján Gajdoš k publikovaným prípadom: „Uvedené prípady nechcú byť obžalobou slovenských lekárov, resp. systému slovenského zdravotníctva. Nie je naším cieľom pranierovať jednotlivých lekárov a prispievať tak k zhoršovaniu  ich postavenia v spoločnosti, k zníženiu ich vážnosti v očiach verejnosti. Lekári si to nezaslúžia. Ako som už spomenul v úvode, prevažná väčšina z nich pracuje poctivo, zodpovedne, s láskou a nekonečnou trpezlivosťou často v ťažkých podmienkach. [...] Príslovie hovorí, že na chybách sa najlepšie učí. Múdry sa však snaží učiť na chybách druhých, nie na svojich. Aj tento materiál by mal predovšetkým pomôcť lekárom poučiť sa na chybách, ktoré sa stali ich kolegom a skončili tragicky.“ Na webovej stránke Úradu, a to http://www.udzs-sk.sk/web/sk/kazuistiky bolo do roku 2017 zverejnených množstvo prípadov z medicínskej praxe. Pevne veríme, že Úrad bude pokračovať vo zverejňovaní ďalších kazuistík, čo je prospešné nielen pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale v dnešnej informačnej spoločnosti aj pacientov. Ani naším zámerom nie je poukazovať na chyby lekárov, ale sústrediť pozornosť aj na prípady, kedy síce pacient, resp. jeho príbuzný mohli byť presvedčení o pochybení personálu, avšak odborné posúdenie vylúčilo pochybenie lekárov. 

BUTVIN, P.: Z kauzuistík Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 


Back to News