Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - ČÍK, T.: Právne prostriedky ochrany spotrebiteľa v oblasti cestovného ruchu - Ako si nenechať znepríjemniť dovolenku

07/12/2018

Only in Slovak

Predmetom nasledovného článku je analýza obsahovej stránky zmluvy o obstaraní zájazdu, ergo bližšia špecifikácia spotrebiteľského právneho vzťahu medzi obstarávateľom zájazdu (cestovnou kanceláriou) ako poskytovateľom služby a objednávateľom ako spotrebiteľom. Cieľom príspevku bude upriamiť pozornosť primárne na povinnosti obstarávateľa zájazdu, ktoré normotvorca explicitne ukladá cestovným kanceláriám v rámci kontraktačného procesu pri predmetnom zmluvnom type. Zároveň poukážeme aj na právne prostriedky ochrany, ktoré právna úprava de lege lata priznáva objednávateľovi zájazdu, a ktoré slúžia spotrebiteľovi ako garancia ochrany jeho porušených subjektívnych práv.

 

ČÍK,T.: Právne prostriedky ochrany spotrebiteľa v oblasti cestovného ruchu- Ako si nenechať znepríjemniť dovolenku


Back to News