Skip to sitemap

Only in Slovak - ČÍK, T.: Právne prostriedky ochrany spotrebiteľa v oblasti cestovného ruchu - Ako si nenechať znepríjemniť dovolenku

07/12/2018

Only in Slovak

Predmetom nasledovného článku je analýza obsahovej stránky zmluvy o obstaraní zájazdu, ergo bližšia špecifikácia spotrebiteľského právneho vzťahu medzi obstarávateľom zájazdu (cestovnou kanceláriou) ako poskytovateľom služby a objednávateľom ako spotrebiteľom. Cieľom príspevku bude upriamiť pozornosť primárne na povinnosti obstarávateľa zájazdu, ktoré normotvorca explicitne ukladá cestovným kanceláriám v rámci kontraktačného procesu pri predmetnom zmluvnom type. Zároveň poukážeme aj na právne prostriedky ochrany, ktoré právna úprava de lege lata priznáva objednávateľovi zájazdu, a ktoré slúžia spotrebiteľovi ako garancia ochrany jeho porušených subjektívnych práv.

 

ČÍK,T.: Právne prostriedky ochrany spotrebiteľa v oblasti cestovného ruchu- Ako si nenechať znepríjemniť dovolenku


Back to News