Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - KOSTROŠ, A.: Má poškodený nárok na náhradu úrokov z omeškania podľa zákona o PZP? ( Analýza rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3Cdo/145/2017)

05/06/2019

Only in Slovak

Rozsudok tvoriaci predmet tejto analýzy vydal Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) dňa 22. 11. 2018 pod sp. zn. 3Cdo/145/2017 (ďalej len „rozsudok“). Skutkový základ merita posudzovanej kauzy predstavoval takmer učebnicový príklad uplatnenia nároku na náhradu škody na zdraví, ktorú poškodený utrpel pri dopravnej nehode. Vodič – vinník dopravnej nehody – bol právoplatne odsúdený ešte pred začatím uplatňovania nárokov zo strany poškodeného. V zmysle ustanovení zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PZP“) vyzval poškodený priamo poisťovateľa na náhradu za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia a liečebných nákladov.2) Poisťovateľ v rámci legislatívne normovanej trojmesačnej lehoty notifikoval poškodeného, že jeho výzve nevyhovie.3) Z tohto dôvodu poškodený svoje nároky uplatnil súdnou cestou s tým, že sa voči poisťovateľovi domáhal aj hradenia úrokov z omeškania. Hoci prvoinštančný súd uložil poisťovateľovi povinnosť zaplatiť poškodenému náhradu za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia a nevyhnutné náklady spojené s liečením, nestotožnil sa s uplatneným nárokom na náhradu úrokov z omeškania. Podľa názoru prvoinštančného súdu, poškodenému tento nárok vzniknúť nemohol, keďže poisťovateľ poskytnutím dôvodov odmietnutia plnenia splnil svoju zákonnú povinnosť. Odvolací súd výrok, ktorým bol nárok na platenie úrokov z omeškania zamietnutý, potvrdil.

 

Článok bol publikovaný v Justičenej revue číslo 4/2019.

KOSTROŠ, A.: Má poškodený nárok na náhradu úrokov z omeškania podľa zákona o PZP? ( Analýza rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo/145/2017)


Back to News