Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA, I.: Účinky domáhania sa vrátenia darovanej nehnuteľnosti pred zavŕšením jej prevodu na tretiu osobu

12/11/2018

Only in Slovak

Dožadovanie sa vrátenia daru je osobitným spôsobom nadobudnutia veci predchádzajúcim vlastníkom. Obdarovaná osoba môže do právnych účinkov vrátenia daru spredmetom nakladať podľa vlastnej vôle v medziach platných právnych predpisov. Avšak aplikačný problém nastáva, ak darovaným predmetom je nehnuteľnosť.

LOMAKA, I.: Účinky domáhania sa vrátenia darovanej nehnuteľnosti pred zavŕšením jej prevodu na tretiu osobu 


Back to News