Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Petržalka.sk: Kolaudačné konanie a jeho úskalia

02/07/2020

Only in Slovak

Rada právnika: Kolaudačné konanie a jeho úskalia

V aktuálnom vydaní rubriky vám JUDr. Jakub Mandelík priblíži, ako postupovať v prípade problémov súvisiacich s kolaudačnými konaniami. 

V súčasnosti si čoraz viac bytových domov, osobitne tých, ktoré boli postavené ešte v čase socializmu, vyžaduje nevyhnutný zásah v podobe často rozsiahlej rekonštrukcie. Rôzne stavebné zásahy, spočívajúce v povinnej údržbe či modernizácii bytového domu, narážajú v praxi na pomerne komplikovanú spleť právnych predpisov vrátane nutnosti rešpektovania príslušných nariadení či obmedzení počas samotného procesu ich realizácie. Ako príklad môžeme uviesť situáciu, keď stavebný úrad odmietne vydať spoločenstvu vlastníkov bytov požadované kolaudačné rozhodnutie, v dôsledku čoho dochádza k nemožnosti vlastníkov užívať zrekonštruovanú či vystavanú časť bytového domu. V prvom rade je žiaduce, aby spoločenstvo ako účastník kolaudačného konania zistilo, čo je príčinou nevydania kolaudačného rozhodnutia. Dôvod, pre ktorý stavebný úrad nevyhovie žiadosti stavebníka o vydanie kolaudačného rozhodnutia totiž môže spočívať v pochybení na strane stavebného úradu alebo v nedostatkoch zapríčinených stavebníkom. Ak stavebný úrad nepokračuje v konaní pre vlastné pochybenie, odporúčame podať sťažnosť na nečinnosť dotknutému stavebnému úradu. V prípade nedosiahnutia nápravy prichádza do úvahy podnet prokuratúre na podanie upozornenia na nečinnosť stavebného úradu. Ďalšou možnosťou je podať na príslušný súd tzv. správnu žalobu proti nečinnosti orgánu verejnej správy. Ak stavebné práce realizované za účelom revitalizácie bytového domu nespĺňajú zákonné požiadavky alebo sa odchyľujú od príslušnej stavebnej dokumentácie, je potrebné, aby spoločenstvo bez meškania identifikovalo jadro problému. V závislosti od toho, kto zodpovedá za identifikované nedostatky, sa bude líšiť povinný subjekt, voči ktorému sa spoločenstvo môže domáhať zjednania nápravy. Pokiaľ je nevydanie kolaudačného rozhodnutia zapríčinené nedostatkami v projektovej dokumentácii či v konkrétnom technickom prevedení stavebných úprav, stavebník má na výber viacero zodpovedných subjektov, ako i zodpovednostných titulov. Prevažne pôjde o nároky z vád voči zhotoviteľovi stavebných prác, vylúčiť však nemožno eventuálne nároky na náhradu škody voči projektantovi či stavbyvedúcemu (stavebnému dozoru), v závislosti od spôsobu realizácie stavebných úprav. Keďže sa zvyčajne riešia viaceré právne nároky súbežne, jednotlivé kroky odporúčame konzultovať s odborníkmi na danú problematiku.

 

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 15: Petržalka.sk: Rada právnika: Kolaudačné konanie a jeho úskalia


Back to News