Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Novela zakona o ochrane spotrebitela

08/08/2014

Only in Slovak

Prijatou novelou zákona sa reaguje na nedostatky vytýkané Európskou komisou ohľadom nedostatočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, v SR a navrhuje sa zosúladenie slovenskej právnej úpravy s textom smernice. Navrhovanými úpravami sa v žiadnom smere nemení úroveň ochrany spotrebiteľa. Súčasťou schválenej novely je aj zmena zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Odstraňuje sa obmedzenie brániace ambulantnému predaju potravín v obciach, na území ktorých je umiestnená maloobchodná predajňa potravín. Zabezpečuje sa tým možnosť predávať na tzv. farmárskych trhoch a prostredníctvom iných foriem ambulantného predaja využívaných predovšetkým malými domácimi chovateľmi, pestovateľmi a výrobcami poľnohospodárskych produktov.

Schválená novela zákona o ochrane spotrebiteľa a vybraných zákonov

Dôvodová správa k novele zákona o ochrane spotrebiteľa a vybraných zákonov


Back to News