Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Národná rada SR schválila návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a dopĺňajú niektoré zákony

17/07/2014

Only in Slovak

Cieľom prijatej novely zákona je vykonanie systémových zmien v záujme obnovenia dôvery v súdnictvo a posilnenie sudcovského stavu ako garanta spravodlivého a zákonného rozhodovania o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Zmeny majú statusový a organizačný charakter, pričom vytvárajú predpoklady pre zabezpečovanie riadneho súdnictva efektívnym uplatňovaním nástrojov riadenia a správy súdov. Novela zákona reaguje na prijatý ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky.

Novela zákona o sudcoch a prísediacich

Dôvodová správa k novele zákona o sudcoch a prísediacich


Back to News