Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA, I.: Tvorivá duševná činnosť

14/05/2019

Only in Slovak

Na to, aby dielo autora požívalo ochranu v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), musí spĺňať náležitosti autorského diela v zákone definovanú a zároveň nesmie byť autorským zákonom z ochrany vylúčené (§ 5 autorského zákona). Jednou z podmienok, ktoré dielo má spĺňať aby bolo predmetom autorskéh práva je, že musí byť výsledkomtvorivej duševnej činnosti. 

Tvorivú duševnú činnosť autorský zákon bližšie nedefinuje a rozhodovacia činnosť všeobecných súdov nedáva konkrétnu metodiku posudzovania splnenia taktjto podmienky. Aj samotná prax často prináša otázky, ktorým dielam ešte možno priznať právnu ochranu, a contrario pri ktorých už určitý stupeň tvorivosti absentuje.

 

LOMAKA, I.: Tvorivá duševná činnosť


Back to News