Skip to sitemap

News (Only in Slovak)

Národná rada SR schválila novelu Občianskeho súdneho poriadku a súvisiacich predpisov

07/05/2015

Novelou Občianskeho súdneho poriadku sa vytvárajú legislatívne podmienky pre vykonanie nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Cieľom prijatej novely je účinne zabezpečiť, aby bola chránenej osobe, v prípade je premiestnenia z jedného členského štátu do druhého,... More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: Lex Váhostav - stručná právna analýza

07/05/2015

Dňa 5.5.2015 bola v Hospodárskych novinách, v prílohe Firmy & Financie, publikovaná pomerne rozsiahla štúdia ku schválenej novele Obchodného zákonníka a ďalších predpisov (známej ako „Lex Váhostav"). Na príprave jedného z článkov významne spolupracovala naša advokátska kancelária.  Nakoľko bol príspevok z dôvodu limitovaného priestoru... More

Národná rada SR schválila novelu Zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

14/04/2015

Novelou Zákona o spotrebiteľských úveroch sa zavádzajú dve meritórne zmeny; zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. S účinnosťou od 1.4.2015 sa zavádza proces pre získanie povolenia na poskytovanie... More

MANDELÍK, J., REPÁKOVÁ, K.: Ako zatočiť s neplatičmi v byte

31/03/2015

Dňa 27.3.2015 bola v Hospodárskych novinách, v prílohe Firmy & Financie, publikovaná pomerne rozsiahla štúdia na tému ako zatočiť s neplatičmi v byte. Na príprave článku významne spolupracovala naša advokátska kancelária.  Nakoľko bol príspevok z dôvodu limitovaného priestoru zverejnený len v skrátenom rozsahu, týmto ho nielen pre našich... More

Národná rada SR schválila novelu Zákoníka práce

10/03/2015

Novela Zákonníka práce od 01.03.2015 obmedzuje možnosti dočasného prideľovania zamestnancov. Novela predovšetkým obmedzuje súčasné možnosti dočasného pridelenia (najmä agentúrnych) zamestnancov. Novela nanovo upravuje nasledovné právne aspekty zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov: dĺžku dočasného pridelenia, ktorá bola obmedzená najdlhšie na dobu... More

MANDELÍK, J.: Neživotné poistenie - test zákonnosti vybraných ustanovení všeobecných poistných podmienok havarijného poistenia, Bulletin slovenskej advokácie, 2015, č. 1 - 2, str. 35 – 42

10/03/2015

 V najnovšom čísle Bulletinu slovenskej advokácie bol publikovaný článok advokáta JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD., v ktorom podrobuje kritike bežnú prax niektorých poisťovní pri dojednávaní podmienok havarijného poistenia ojazdených motorových vozidiel a skúma jej legitimitu najmä z hľadiska krytia poistného rizika odcudzenia vozidla, resp. totálnej škody... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11/12/2014

Účelom prijatého zákona je vytvoriť osobitný druh mimosúdneho riešenia sporov blízky rozhodcovskému konaniu, ktorý umožní riešiť spotrebiteľské spory pri zachovaní garancie ochrany práv spotrebiteľa. Cieľom zákona je rovnako vytvoriť podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, a to zavedením systémových opatrení v záujme... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a dopĺňajú niektoré zákony

11/12/2014

Cieľom prijatého zákona je vytvoriť podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR zavedením systémových opatrení na posilňovanie práva občanov na včasné súdne rozhodnutia najmä s ohľadom na konania vedené rozhodcovskými súdmi, ktoré nie sú konaním pred štátnymi súdmi. Absolútne novým prístupom je obmedzenie resp. nemožnosť rozhodovať podľa tohto... More

Schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

11/11/2014

Prijatým zákonom sa predovšetkým zriaďuje register diskvalifikovaných osôb, novo upravujú fiduciárne povinnosti členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností, kreuje sa právny základ pre rozlíšenie dvoch typov s.r.o. – s povinným základným imaním presahujúcim určitú sumu a so základným imaním 1 euro ale sprísnenými podmienkami pre tvorbu a udržanie... More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: Novela zákona o dani z príjmov – retroaktívne zmeny v odpisovaní majetku

11/11/2014

Dňa 10.11.2014 bol v Hospodárskych novinách v prílohe Podnikanie venovaný priestor prijatej novele zákona o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 mení pravidlá odpisovania hmotného majetku. Naša advokátska kancelária využila poskytnutý priestor a pripravila pre čitateľov stručnú právnu analýzu novej právnej úpravy. Nakoľko bol... More