Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

News (Only in Slovak)

Národná rada SR schválila novelu Zákoníka práce

10/03/2015

Novela Zákonníka práce od 01.03.2015 obmedzuje možnosti dočasného prideľovania zamestnancov. Novela predovšetkým obmedzuje súčasné možnosti dočasného pridelenia (najmä agentúrnych) zamestnancov. Novela nanovo upravuje nasledovné právne aspekty zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov: dĺžku dočasného pridelenia, ktorá bola obmedzená najdlhšie na dobu... More

MANDELÍK, J.: Neživotné poistenie - test zákonnosti vybraných ustanovení všeobecných poistných podmienok havarijného poistenia, Bulletin slovenskej advokácie, 2015, č. 1 - 2, str. 35 – 42

10/03/2015

 V najnovšom čísle Bulletinu slovenskej advokácie bol publikovaný článok advokáta JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD., v ktorom podrobuje kritike bežnú prax niektorých poisťovní pri dojednávaní podmienok havarijného poistenia ojazdených motorových vozidiel a skúma jej legitimitu najmä z hľadiska krytia poistného rizika odcudzenia vozidla, resp. totálnej škody... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11/12/2014

Účelom prijatého zákona je vytvoriť osobitný druh mimosúdneho riešenia sporov blízky rozhodcovskému konaniu, ktorý umožní riešiť spotrebiteľské spory pri zachovaní garancie ochrany práv spotrebiteľa. Cieľom zákona je rovnako vytvoriť podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, a to zavedením systémových opatrení v záujme... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a dopĺňajú niektoré zákony

11/12/2014

Cieľom prijatého zákona je vytvoriť podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR zavedením systémových opatrení na posilňovanie práva občanov na včasné súdne rozhodnutia najmä s ohľadom na konania vedené rozhodcovskými súdmi, ktoré nie sú konaním pred štátnymi súdmi. Absolútne novým prístupom je obmedzenie resp. nemožnosť rozhodovať podľa tohto... More

Schválený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

11/11/2014

Prijatým zákonom sa predovšetkým zriaďuje register diskvalifikovaných osôb, novo upravujú fiduciárne povinnosti členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností, kreuje sa právny základ pre rozlíšenie dvoch typov s.r.o. – s povinným základným imaním presahujúcim určitú sumu a so základným imaním 1 euro ale sprísnenými podmienkami pre tvorbu a udržanie... More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: Novela zákona o dani z príjmov – retroaktívne zmeny v odpisovaní majetku

11/11/2014

Dňa 10.11.2014 bol v Hospodárskych novinách v prílohe Podnikanie venovaný priestor prijatej novele zákona o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 mení pravidlá odpisovania hmotného majetku. Naša advokátska kancelária využila poskytnutý priestor a pripravila pre čitateľov stručnú právnu analýzu novej právnej úpravy. Nakoľko bol... More

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: Operatívny leasing - základná charakteristika z právneho a ekonomického hľadiska

07/10/2014

Dňa 7.10.2014 bol v Hospodárskych novinách v rubrike Investor, Právne rady, publikovaný článok Dobrá zmluva je základ. Aj v lízingu, ktorý pre menovaný denník s celoslovenskou pôsobnosťou vypracovala naša advokátska kancelária. Nakoľko bol článok z dôvodu limitovaného priestoru odpublikovaný len v skrátenom rozsahu, týmto ho nielen pre našich... More

Schválený zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

22/09/2014

Účelom prijatého zákona je implementácia príslušných nariadení Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky. Zákon určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov verejnej správy v procese využívania príspevkov z fondov Európskej únie. Za hlavný orgán koordinácie riadenia a kontroly určuje vládu Slovenskej republiky. Súčasne definuje orgán... More

Novela zákona o autorskom práve (autorský zákon)

22/09/2014

Cieľom prijatej novely zákona je najmä vytvoriť základný právny rámec na uľahčenie digitalizácie a šírenia diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú chránené autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom, pri ktorých však nie je možné určiť alebo nájsť autora, resp. nositeľa práv (tzv. osirelé diela). V praxi v takýchto prípadoch nie je... More

Novela zákona o bytoch a nebytových priestoroch

08/08/2014

Obsahom prijatej novely zákona je nová úprava pravidiel tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv pre vlastníkov nebytových priestorov v bytovom dome, ktorí nevyužívajú všetky spoločné časti a spoločné zariadenia domu. Pôvodná právna úprava znevýhodňovala vlastníkov nebytových priestorov v dome pri tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv domu, pretože... More