Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Petržalka.sk: Práva spotrebiteľa v reklamačnom konaní

7. 3. 2022

Rada právnika: Práva spotrebiteľa v reklamačnom konaní

Tento príspevok je zameraný na spotrebiteľskú kúpnu zmluvu, teda predaj tovaru v obchode a na možné úskalia s tým spojené. S existenciou vady na tovare súvisia viaceré otázky, predovšetkým, aký postup má spotrebiteľ zvoliť, na čo má nárok, a čo zákon umožňuje predávajúcemu. Článok do novín Naša Petržalka na tému práva spotrebiteľa v reklamačnom konaní spracoval Mgr. Tomáš Čík spolu s JUDr. Jakubom Mandelíkom, PhD.

Vzájomné práva a povinnosti spotrebiteľa a predávajúceho sú v platnom právnom poriadku upravené pomerne podrobne, a to vo viacerých právnych predpisoch. Konkrétne práva a povinnosti strán, najmä pokiaľ ide o uplatnenie a podmienky reklamácie sa môžu líšiť v závislosti od predmetu kúpy (nový tovar, použitý tovar, tovar podliehajúci rýchlej skaze) či od spôsobu uzatvorenia kúpnej zmluvy (napr. uzatvorenie zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho či v kamennej predajni). Pre účely predmetného článku sa autori bližšie zamerajú na práva spotrebiteľa v rámci reklamácie nového tovaru kúpeného v obchode (tzv. kamennej predajni). Predaj tovaru v obchode, teda spotrebiteľská kúpna zmluva sa spravuje najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Základnou povinnosťou predávajúceho je dodať spotrebiteľovi tovar požadovanej, resp. predpísanej akosti a bez vád; dodaný tovar musí najmä zodpovedať technickým normám. Podotýkame, že ak to povaha veci pripúšťa, spotrebiteľ (kupujúci) má právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala, či aby sa mu predviedla jej činnosť priamo v obchode. Pokiaľ ide o ďalšie povinnosti predávajúceho poukazujeme najmä na jeho zodpovednosť za vady predávaného tovaru, a to jednak vady tovaru v čase jeho prevzatia kupujúcim, a tiež vady tovaru, ktoré sa vyskytnú  po jeho prevzatí v záručnej dobe. Pri predaji nového tovaru v obchode zároveň rozlišujeme medzi tzv. všeobecnou zákonnou záručnou dobou, ktorá je 24 mesiacov spravidla od prevzatia tovaru kupujúcim (resp. pri veciach určených na užívanie po dlhšiu dobu, môžu osobitné predpisy určiť dlhšiu záručnú dobu) a zmluvnou zárukou, ktorú môže vo väčšom rozsahu, než upravuje zákon poskytnúť sám predávajúci jednostranným vyhlásením v záručnom liste. Práva zo zodpovednosti za vady pri predaji tovaru v obchode (tzv. reklamácia) sa zásadne uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená v rámci záručnej doby; po jej uplynutí právo na reklamáciu zanikne. Pre posúdenie konkrétnych práv kupujúceho bude dôležitý samotný charakter (povaha) vady a spôsob, akým sa vada tovaru prejavuje.

Vo všeobecnosti možno vady rozdeliť na odstrániteľné a neodstrániteľné. Pokiaľ ide o odstrániteľné vady, kupujúci má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci (prípadne jej súčasti, ak sa vada týka len súčasti veci), ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady. Na druhej strane predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade neodstrániteľných vád brániacich riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa na tovare vyskytuje vada, ktorú síce nemožno odstrániť, avšak nebráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu. Osobitne poukazujeme na situáciu, keď sa síce jedná o odstrániteľnú vadu tovaru, avšak pre opätovný výskyt vady (v poradí tretí výskyt vady, pre ktorú už bol tovar minimálne dva razy v záručnej dobe opravovaný) alebo väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch vád), kupujúci nemôže vec riadne užívať. Za daných okolností má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Záverom podotýkame, že predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, o vykonaní opravy a o dobe jej trvania, pričom doba od uplatnenia reklamácie do okamihu jej vybavenia sa do záručnej doby nezapočítava. Súčasne dodávame, že v prípade vybavenia reklamácie výmenou veci (resp. súčasti) začne prevzatím novej veci (resp. súčasti veci) plynúť kupujúcemu nová záručná doba. 

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 9 - Petržalka.sk: Práva spotrebiteľa v reklamačnom konaní


späť na Aktuality