Prejsť na navigáciu

Pracovné právo

  • spísanie a právny audit pracovnoprávnej dokumentácie
  • spísanie a právny audit vnútorných predpisov (týkajúcich sa pracovných podmienok, odmeňovania zamestnancov a iné)
  • vzťahy zamestnávateľov a kontrolných orgánov
  • manažérske zmluvy, vymenovanie a odvolanie vedúcich zamestnancov
  • odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania
  • náhrada škody z pracovnoprávnych vzťahov
  • skončenie pracovného pomeru, uplatňovanie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru