Prejsť na navigáciu

Obchodné - korporátne právo

Obchodné spoločnosti a družstvá

 • založenie, zmeny, premeny (zlúčenie, rozdelenie, atď), zápisy spoločností do obchodného registra
 • Due diligence – právny audit obchodných spoločností pri akvizíciách, rozdelení podniku, transakciách týkajúcich sa nehnuteľností, audit pohľadávok, vypracovanie zmluvných dokumentov na základe vykonaného auditu“
 • zabezpečovanie činnosti a konania orgánov obchodných spoločností, vzťahy medzi spoločníkmi a štatutárnymi orgánmi, organizácia valných zhromaždení, zmeny v orgánoch spoločnosti, zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • ochrana obchodných spoločností pred nekalosúťažným konaním

Obchodné záväzkové vzťahy a vymáhanie pohľadávok

 • spisovanie obchodných zmlúv, zabezpečenie záväzkov, leasingové zmluvy, uplatňovanie nárokov vrátane vymáhania pohľadávok v tuzemsku i zahraničí

Konkurz a reštrukturalizácia

 • zastupovanie dlžníkov a veriteľov v konkurznom (reštrukturalizačnom) konaní, oddlženie
 • insolvenčné návrhy, prihlášky pohľadávok, vedenie incidenčných konaní

Zmenkové a šekové právo

 • uplatňovanie nárokov a zastupovanie v konaní pred súdmi

Hospodárska súťaž

 • kompletné spracovanie právnej dokumentácie k výberovým konaniam
 • poskytovanie právnej pomoci pri riešení dominantného postavenia súťažiteľa na relevantnom trhu a zakázaných kartelových dohôd
 • poskytovanie právnej pomoci pri spojovaní súťažiteľov
 • zastupovanie v konaní pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky