Prejsť na navigáciu

Dopravné nehody

  • komplexné právne služby v oblasti problematiky zodpovednostných vzťahov plynúcich zo škodových udalostí vo vnútroštátnej i medzinárodnej cestnej doprave
  • právna pomoc v oblasti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, preverovanie správnosti poistných plnení
  • zastupovanie poškodených účastníkov dopravných nehôd i pozostalých v konaní voči príslušným poisťovniam, resp. iným zodpovedným subjektom
  • uplatnenie nárokov na náhradu škody vecnej, či spôsobenej na zdraví v trestnom, správnom a občianskom súdnom konaní
  • kooperácia so súdnymi znalcami pri analýze technickej príčiny dopravnej nehody, ako aj stanovení rozsahu spôsobenej škody – znalosť postupov likvidácie škodových udalostí a stanovenia výšky spôsobenej škody
  • poskytnutie právnej pomoci v prípade uplatnenia regresných nárokov zo strany poisťovne

JUDr. Jakub Mandelík, PhD., je autorom úspešne obhájenej dizertačnej práce Technicko-právna problematika znaleckej činnosti pri posudzovaní vybraných cestných dopravných nehôd (zameranie na nehody s chodcami), ako aj autorom, či spoluautorom viacerých odborných prednášok a článkov na tému znalectva a dopravných nehôd.