Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Oznámenie GDPR

 

O z n á m e n i e

o informáciách pre dotknuté osobám v súlady s § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa čl. 13 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:                                Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o.

                                                                                                   sídlo: Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava

                                                                                                   IČO: 47 234 318

                                                                                                   zapísaný v obch. registri OS Bratislava I,

                                                                                                   oddiel: Sro, vložka č. 73451/B

                                                                                                   konateľ: JUDr. Jakub Mandelík, advokát

 

 

 

2. Účel spracovania, doba spracovania osobných údajov a informácie o príjemcoch

 

Účelom spracovania osobných údajov prevádzkovateľom je riadne poskytovanie právnych služieb dotknutej osobe v prípade uzavretia zmluvy o poskytovaní právnych služieb. V rámci poskytovania právnych služieb je predpoklad, že osobné údaje dotknutej osoby budú v nevyhnutnej miere poskytované vopred bližšie neurčenému okruhu príjemcov (súdy, štátne orgány, orgány verejnej moci, druhá zmluvná strana, záujemcovia o uzavretie zmluvy, adresáti právneho úkonu, sprostredkovatelia, resp. účastníci súdneho či iného konania). Osobné údaje dotknutej osoby budú taktiež vložené do informačného systému Databáza klientov a súvisiacich konaní, ktorého prevádzkovateľom je advokát a do ktorého budú mať v nevyhnutnom rozsahu prístup zamestnanci advokáta vykonávajúci pre zamestnávateľa činnosti nevyhnutné pre riadne poskytovanie právnych služieb. Za účelom identifikácie a odlíšenia dotknutej osoby od inej dotknutej osoby s prípadne zhodným menom môže byť zabezpečená identifikácia vhodným identifikátorom a to napríklad dátumom narodenia alebo rodného čísla, aby nedošlo k zámene dotknutých osôb.

 

Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté a spracované v nevyhnutnej  miere výlučne za účelom poskytnutia právnych služieb. Účel spracovania osobných údajov trvá odo dňa ich poskytnutia až do dňa splnenia požadovanej činnosti, resp. do dňa likvidácie osobných údajov na základe požiadavky dotknutej osoby alebo z rozhodnutia prevádzkovateľa, po splnení dohodnutých alebo zákonom určených podmienok. Neposkytnutie osobných údajov, resp. nemožnosť ich spracovania môže mať za následok neadekvátne poskytovanie právnych služieb alebo znemožnenie ich výkonu, čo môže zapríčiniť zánik zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.


3. Práva dotknutej osoby

 

Poučenie o právach dotknutej osoby zdroj: webová stránka Úradu na ochranu osobných údajov. 

Podľa§ 19 a nasl. zákona č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.) má dotknutá osoba právo na:

 

1.       prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú;

2.       opravu osobných údajov;

3.       vymazanie osobných údajov;

4.       obmedzenie spracúvania osobných údajov;

5.       namietať spracúvanie osobných údajov;

6.       prenos svojich osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi;

7.       odvolanie súhlasu;

8.       podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov.

 

1.      Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

a.      účele spracúvania osobných údajov,

b.      kategórii spracúvaných osobných údajov,

c.      identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d.      dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e.    práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f.         práve podať návrh na začatie konania podľa,

g.       zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h.    existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

2.    Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

3.   Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

                  a.     osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

                   b.    dotknutá osoba odvolá súhlas podľa, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a                                    neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

                   c.   dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne  oprávnené dôvody na                                         spracúvanie  osobných  údajov  alebo  dotknutá  osoba  namieta  spracúvanie  osobných údajov podľa                                     § 27 ods. 2 zákona  č. 18/2018 Z.z. ,

                   d.     osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

                   e.      je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej                             zmluvy,  ktorou je Slovenská republika viazaná,

                   f.       sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa. 


Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a.    dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b.      spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba nenamieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c.       prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

d.    dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

5.      Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

6.    Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

7.       Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

8.   Dotknutá osoba má právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z.

 

4. Likvidácia osobných údajov

 

Prevádzkovateľ zlikviduje všetky osobné údaje dotknutej osoby

 

- pokiaľ bol naplnený účel spracovania osobných údajov, t.j. došlo k ukončeniu poskytovania právnych služieb,

- na základe písomnej požiadavky dotknutej osoby,

- v prípade, že prevádzkovateľ zistí, že údaje dotknutej osoby nie sú správne, úplné a aktualizované a nie je možné vykonať ich    opravu,

- v prípade, že prevádzkovateľ počas dvoch rokov nebude mať žiaden kontakt s dotknutou osobou a na základe požiadavky     (napr. e-mailovej) neobdrží žiadnu odpoveď,

 

Pokiaľ dotknutá osoba požiadala sama o zavedenie svojich údajov do informačného systému, účel spracovania trvá až dovtedy, pokiaľ sama nepožiada o likvidáciu osobných údajov.

 

5. Prenesenie osobných údajov a existencia automatizovaného rozhodovania

               

Prevádzkovateľ oznamuje, že osobné údaje dotknutej osoby nebudú prenesené do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií. V prípade potreby prenosu osobných údajov v súvislosti s poskytovaním právnych služieb prevádzkovateľ bezodkladne o tom oboznámi dotknutú osobu a prenos údajov vykoná iba s jej súhlasom. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú spracované vo forme automatizovaného rozhodovania.

 

6. Správnosť, úplnosť údajov

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi len správne, úplné a aktuálne osobné údaje a tieto svoje osobné údaje vždy po každej zmene aktualizovať a oznámiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov. Pokiaľ prevádzkovateľ zistí, že osobné údaje nespĺňajú uvedené podmienky a nemôže vykonať nápravu, osobné údaje dotknutej osoby zlikviduje.