Prejsť na navigáciu

Naše služby

Advokátska kancelária poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach slovenského právneho poriadku. Poradenstvo sa vzťahuje na prípravu zmluvných dokumentov a iných právnych úkonov, ako aj na prípady uplatňovania nárokov z nich plynúcich, vrátane zastupovania pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi, a tiež pred Ústavným súdom SR. Podľa okolností prípadu advokátska kancelária zastupuje klienta takisto pred príslušnými štátnymi orgánmi a inštitúciami, poprípade ďalšími subjektmi, ktoré majú pre konkrétny prípad zásadný význam.

Špecializujeme sa predovšetkým na oblasť obchodného práva (vymáhanie pohľadávok, oblasť korporátna, konkurz a reštrukturalizácia) a občianskeho práva (právne poradenstvo najmä v oblasti odškodňovania úrazov utrpených pri dopravných nehodách, pracovných úrazoch a chorobách z povolania, ako aj pomoc poškodeným pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody vzniknutých v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti – non lege artis).

Vďaka dosiahnutej (teoretickej i praktickej) odbornej kvalifikácii JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD., sa kancelária špeciálne venuje oblasti dopravných nehôd (schopnosť samostatne posúdiť a právne vyhodnotiť technické závery znalca z odboru cestnej dopravy).

Hlavné oblasti poskytovania právnych služieb:

Obchodné - korporátne právo

Občianske – civilné právo

Dopravné nehody

Poistné právo

Zdravotnícke právo

Pracovné právo

Nehnuteľnosti a stavebné právo

Autorské právo a právo duševného vlastníctva

Ústavné a správne právo