Prejsť na navigáciu

Občianske – civilné právo

Zodpovednosť za škodu a ochrana osobnosti

  • uplatňovanie nárokov na náhradu škody na zdraví a vecnej škody spôsobenej pri dopravných nehodách, pracovných úrazoch a chorobách z povolania v súdnom i mimosúdnom konaní
  • pomoc poškodeným pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody vzniknutých v dôsledku ujmy na zdraví spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti – non lege artis
  • žaloby proti štátu a zastupovanie v sporoch so štátnymi orgánmi (náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom)
  • žaloby na ochranu osobnosti, dobrej povedsti fyzickcýh a právnických osôb

Správa a vymáhanie pohľadávok

  • uplatňovanie nárokov vrátane vymáhania pohľadávok v tuzemsku i zahraničí
  • spracovanie zmluvných dokumentov pre postúpenie pohľadávok, zabezpečenie pohľadávok a pod.
  • vedenie exekúcie na majetok dlžníka, zastupovanie v exekučnom konaní

Majetkové vzťahy

  • spisovanie zmlúv a prevody majetku, spory o určenie vlastníckeho práva, vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vecné bremená, výkon záložného práva