Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Petržalka.sk: Kúpa nehnuteľnosti a prihlásenie na trvalý pobyt

08/02/2022

Only in Slovak

Rada právnika: Kúpa nehnuteľnosti a prihlásenie na trvalý pobyt

Kupujete nehnuteľnosť a plánujete sa presťahovať do nového bydliska? V článku, ktorý pre noviny Naša Petržalka spracoval Mgr. Roland Hogh v spolupráci s JUDr. Mandelíkom, sa dozviete na čo si treba dať v takejto situácii pozor a aké zákonné povinnosti si splniť.

Ak ste sa rozhodli investovať do nehnuteľnosti, kvalitná kúpna zmluva je základom jej nadobudnutia. Kúpna zmluva sa spravuje najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Na to, aby bola platná, musí mať písomnú formu a podpis predávajúceho musí byť úradne overený. Zároveň musí obsahovať podstatné náležitosti vyžadované nielen Občianskym zákonníkom, ale aj zákonom o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (najmä označenie zmluvných strán, vymedzenie predmetu kúpy a kúpnej ceny). Odporúčame, aby kúpna zmluva obsahovala tiež precíznu úpravu spôsobu úhrady kúpnej ceny.

V prípade prevodu bytu určuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov aj ďalšie náležitosti nevyhnutné pre platný prevod vlastníckeho práva, napríklad popis bytu a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu v dome označením čísla bytu a čísla vchodu, určenie podlahovej plochy, vybavenia bytu a pod. V prípade absencie niektorej zo zákonných náležitostí príslušný okresný úrad, katastrálny odbor nepovolí vklad vlastníckeho práva kupujúceho do katastra nehnuteľností.

V súlade so zásadou zmluvnej voľnosti strán a dispozitívnou zásadou si môžu zmluvné strany popri podstatných náležitostiach upraviť  v zmluve aj tzv. vedľajšie ustanovenia, ktoré bližšie špecifikujú ich práva a povinnosti. Zmluva môže obsahovať napríklad výhradu vlastníctva, predkupné právo, právo spätnej kúpy či zmluvnú pokutu. Samozrejme, ani dohodnuté vedľajšie ustanovenia nesmú byť v rozpore so zákonom a nesmú odporovať dobrým mravom.

V dnešnej dobe vyžaduje kúpa nehnuteľnosti tiež istú mieru investigatívy zo strany kupujúceho. V nemalom počte sa vyskytujú prípady pokusov o podvodné prevody. Z toho dôvodu je dôležité pozorne skúmať podmienky, za akých predchádzajúci vlastník nadobudol vlastníctvo k nehnuteľnosti, nakoľko v budúcnosti môžete byť vystavení súdnym sporom s predchádzajúcimi pravými vlastníkmi (samotný výpis z katastra nehnuteľností nemusí obsahovať presné informácie a pravdivý údaj o skutočnom vlastníkovi).

S kúpou nehnuteľnosti sa spravidla spája aj otázka zmeny trvalého pobytu. Trvalý pobyt môže mať občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Pokiaľ chcete prihlásiť svoj trvalý pobyt na adrese vašej novej nehnuteľnosti, je potrebné splniť si tzv. oznamovaciu povinnosť. Zmena trvalého pobytu sa oznamuje na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade po povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V niektorých prípadoch je možné vykonať zmenu aj elektronicky. Mestský, resp. obecný úrad, na ktorom bola vedená doterajšia evidencia trvalého pobytu, nie je potrebné navštevovať. K úspešnému prihláseniu na trvalý pobyt je nutné predložiť doklad totožnosti a údaje potrebné k overeniu vlastníckeho práva k budove alebo jej časti.

V súvislosti so zmenou trvalého pobytu je zároveň potrebné splniť ďalšie oznamovacie povinnosti. Zmenu trvalého pobytu by ste mali nahlásiť napríklad banke, zamestnávateľovi či katastru nehnuteľností v prípade, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti. Ak vykonávate podnikateľskú činnosť, je potrebné zmenu nahlásiť Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Zároveň dávame do pozornosti, že do 30 dní od zmeny trvalého pobytu je potrebné požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. Spolu so žiadosťou je nutné predložiť potvrdenie o zmene trvalého pobytu.

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 9 - Petržalka.sk: Kúpa nehnuteľnosti a prihlásenie na trvalý pobyt


Back to News