Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona (č. 18/2018 Z.z.) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

26. 2. 2018

Cieľom schváleného zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je dosiahnuť súlad vnútroštátneho právneho poriadku pre oblasť ochrany osobných údajov s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prijatá právna úprava zavádza do právneho poriadku nóvum v súvislosti so súhlasom dotknutej osoby, ktorý musí byť jasne oddeliteľný od iných podmienok a oprávnená osoba ho môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. Legislatívnym rámcom zákona sa posilňujú aj práva dotknutých osôb. Dotknutým osobám sa explicitne garantujú práva doteraz vyplývajúce z judikatúry alebo aplikačnej praxe dozorných orgánov (napr. právo na prístup k údajom vrátane kópií spracúvaných osobných údajov, právo na zabudnutie, právo na obmedzenie spracúvania) a tiež sa upravujú a stanovujú  nové práva (napr. právo na prenosnosť údajov).

Schválený zákon ruší administratívne povinnosti prevádzkovateľov, a to konkrétne oznamovaciu povinnosť, povinnosť osobitnej registrácie a evidenčnú povinnosť. Nahrádzajú sa novými inštitútmi, ktoré zdôrazňujú materiálne, nie formálne zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi a spočívajú v prijatí resp. realizácií opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov primeraných rizikám, ktoré sú s konkrétnymi spracovateľskými operáciami spojené (napr. záznamy o spracovateľských činnostiach, posúdenie vplyvu na ochranu údajov). Vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám sa stanovila povinnosť oznamovať zistené a preukázané porušenie ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľov.

Zrušuje sa povinnosť úspešného absolvovania skúšky pred Úradom na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby, i keď podmienka odborných kvalít a spôsobilosti na výkon funkcie ostáva zachovaná. Schválený zákon stanovuje prípady, kedy je určenie zodpovednej osoby obligatórne (napr. orgány verejnej moci; subjekty, u ktorých sú spracovateľské operácie hlavnou činnosťou, atď.).

Termínom nadobudnutia účinnosti prijatého zákona dňa 25.5.2018 sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskoršieho predpisu spolu s príslušnými vykonávacími predpismi vydanými Úradom na ochranu osobných údajov.

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona (č. 18/2018 Z.z.) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôvodová správaspäť na Aktuality